KDV Buddies

Klachtenregeling

Hoe werkt de klachtenprocedure?

1. Signalering en contact

Uiteraard stellen wij het op prijs als u de ontevredenheid eerst bespreekt met de direct betrokken pedagogisch medewerker of de leidinggevende. Dikwijls is er sprake van een misverstand en kan de betreffende medewerker u naar tevredenheid uitleg geven.

Klachten kunnen schriftelijk ingediend worden. Dat mag per post of per email. Zie de adresgegevens op de contactpagina van deze website. Wij zullen een schriftelijke en met redenen omkleed oordeel op de klacht teruggeven. In het oordeel zal een concrete termijn worden vastgesteld waarbinnen eventuele maatregelen naar aanleiding van de klacht gerealiseerd zijn.

Ingediende klachten worden door de pedagogisch medewerker, de leidinggevende of de directie zorgvuldig onderzocht en de betreffende ouder(s) worden zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling van de klacht.

Wij zullen zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 6 weken) de ingediende klacht behandelen.

2. Behandeling door de onafhankelijke klachtencommissie

Indien er nog steeds geen afdoende oplossing is gevonden dan kunt u een officiële klacht indienen bij de Geschillencommissie. Deze partij zal bemiddelen en een uitspraak doen waaraan ouders en organisatie zich te houden hebben.

Zie in de onderstaande documenten meer informatie over de werkwijze van de geschillencommissie

Klachtenprocedure geschillencommissie

Hoe werkt de geschillencommissie